Taxatie Begrippen

Hieronder vind u een uitleg van de over het algemeen meest voorkomende taxatie begrippen. Wanneer u een betere kennis hebt van de begrippen die in een taxatierapport worden genoemd kunt u het rapport waarschijnlijk beter begrijpen. Gesorteerd op doel waarvoor u een taxatierapport zou kunnen laten uitvoeren kunt u hieronder alle taxatie begrippen vinden.

Taxatie begrippen vrije markt

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

Dit is de vrije verkoopwaarde van de woning. Deze waarde is van toepassing op het moment dat u uw woning onder normale omstandigheden verkoopt. Dat de woning niet door een ander gehuurd en bewoond wordt noemt men ook wel vrij van huur.

Onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat

Dat de woning door iemand anders gehuurd en bewoond wordt noemt men ook wel in verhuurde staat.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

Het gaat hier om de verkoopwaarde van de woning op het moment dat u deze gedwongen moet verkopen.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat

Het gaat hier om de verkoopwaarde van de woning op het moment dat u deze gedwongen moet verkopen terwijl de woning door iemand anders wordt gehuurd en bewoond.

Executiewaarde vrij van huur en gebruik

De waarde van een woning wanneer u deze gedwongen in het openbaar moet verkopen wordt ook wel de executiewaarde genoemd. De waarde van een woning in gedwongen verkoop ligt meestal rond de 90 procent van de vrije verkoopwaarde. Het is meestal van de executiewaarde afhankelijk hoeveel u kunt lenen. Meestal komt dit neer op maximaal 125 procent van de executiewaarde.

Executiewaarde bij eigen gebruik

Bij de executiewaarde bij eigen gebruik is het voor de koper mogelijk om met het process-verbaal van de veiling het pand te ontruimen.

Executiewaarde in verhuurde staat

In verhuurde staat betekent dat de woning door een ander wordt gehuurd en bewoond.

Economische huurwaarde

De waarde van een pand of woning op het moment dat deze op de vrije markt te huur wordt aangeboden.

Waarde in verpachte staat

Dit is prijs van een pand op het moment dat deze voor langere tijd wordt verpacht. Het is vereist dat de verpachting overeenkomt met de beschrijving die in de Pachtwet staat.

Taxatie begrippen wettelijke huurwaarde

Wettelijke huurwaarde woonruimte

Dit is de maximale prijs die redelijk is voor het huren van een woonruimte. Op grond van de Huurprijzenwet Woonruimte wordt deze waarde bepaald.

Wettelijke huurwaarde bedrijfsruimte

Dit is de huurprijs die gevraagd kan worden voor het huren van een bedrijfsruimte. Deze huurprijs is conform art. 1624 Burgerlijk Wetboek 7A. Bij het berekenen van de huurwaarde bedrijfsruimte let men op het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse in de afgelopen vijf jaar.

Pachtwaarde

Dit is de maximale prijs die redelijk is voor het verpachten van ene agrarische onroerende zaak. Op grond van het pachtnormenbesluit wordt deze waarde bepaald.

Taxatie begrippen jaarrekening ondernemingen

Opbrengstwaarde

Tegen dit bedrag kan een pand verkocht worden. Door de nog te maken kosten af te trekken van de verkoopprijs wordt de opbrengstwaarde berekend.

Bedrijfswaarde

Waarde van de netto omzet die toe te rekenen is aan het pand of het samenstellen van panden.

Vervangingswaarde

Het benodigde bedrag om in plaats van het huidige bedrijfspand een ander pand te kopen of laten bouwen. Voor de bedrijfsuitoefening moet dit nieuwe pand in economisch opzicht een gelijke betekenis hebben.

Taxatie begrippen verzekering

Herbouwwaarde

Dit is het bedrag dat nodig is om een woning weer helemaal opnieuw op te bouwen. Deze waarde geldt voor het herbouwen op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Ook een toevoeging zoals een nieuwe badkamer of keuken wordt meegerekend in de herbouwwaarde.

Taxatie begrippen Wet WOZ

WOZ is een afkorting voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ waarde van uw woning wordt door de belastingdienst gebruikt om vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te bepalen.

Waarde in het economisch verkeer

Dit is de waarde van uw woning wanneer de koper de woning meteen in gebruik zou kunnen nemen.

Gecorrigeerde vervangingswaarde

De prijs van het opnieuw kopen of bouwen van uw woning.

Vragen? Neem contact op!

    Naam:*
    Email:*
    Telefoonnummer:*
    Toevoegingen of opmerkingen:*